Choose your language:

English
Welsh
French
Italian
Dutch
German
Polish
Spanish
Catalan
Portuguese
Swedish
Danish
Finish
Norwegian
Estonian
Lithuanian
Latvian

© EUROPEAN SOIL AND WATER
ENGINEERING GROUP
Legal mentions
ESWEG PRESENTATION | REFERENSPROJEKT | FÖRETAGSPRESENTATIONER | KONTAKT | ORDLISTA     
    ETT VÄRLDSOMSPÄNNANDE PRODUKTOMRÅDE

ECO 2 , ett affärskoncept inom THULICA AB sammanför produkter som kombinerar ECOlogiska & ECOnomiska värden på såväl kort som lång sikt. Den växande oron för vår miljö kräver ekologiskt förnuftiga produkter som dessutom är ekonomiskt förvarbara i sitt tekniska sammanhang.THULICA AB har byggt upp omfattande kunskap om miljövänliga produkter. Här kan nämnas naturliga båtbottenbehandlingar, gödselmedel, växtskydd, industrikemikalier och hårda fibrer. THULICA AB är ett ledande företag i Europa när det gäller att kombinera hårda naturfibrer till ett Ingenjörsbiologiskt koncept.

Vår marknad är de nordiska och baltiska länderna med leverantörer i Asien, Latinamerika och Afrika.

Eftersom stora kvantiteter gods transporteras på haven till Europa, ett bra nätverk av lagerplatser och inlandstransporter har byggts upp, har vi lyckats uppnå god logistisk kontroll – leveranser i tid, kombinerade med hög teknisk servicegrad garanteras.

Som konsekvens av THULICA AB: s position vad gäller ekologiska produkter har företagsledaren sedan 1986 varit utsedd till rådgivare till Svenska regeringen vid FN-organisationen FAO inom området hårda naturfibrer.

Det växande internationella intresset för hårda naturfibrer visas tydligt genom det engagemang FN-organisationen WTO (ITC-UNCTAD/GATT) och svenska biståndorganet SIDA (SWEDECORP) initierat i form av projekt till stöd för såväl produktion som marknadsföring.

Kommande aktivitet blir ett av FAO föreslaget projekt Internationella Natur-Hårdfiberåret (IYNF) 2009.


    A GLOBAL PRODUCT RANGE

ECO 2 , a concept which within THULICA AB gathers products with combined good ECOlogical & ECOnomical values on short as well as long terms. The growing concern of our environment requires ecologically adequate products, which are also economical to use in its technical application.

THULICA AB has built up an extensive experience in environmental friendly products, such as natural antifouling products, fertilisers, pesticides, industrial chemicals and hard fibres. THULICA AB is a leading company in Europe when regards hard natural fibres combined into a Soil Bioengineering concept.


The market is mainly northern Europe including the Baltic States , supplied from Asia , Latin America and Africa .

As large quantities of goods are carried on the water to Europe and good network for storage, handling and inland transportation is built up, good logistic control in distribution is obtained - deliveries combined with our technical services are guaranteed.

As a consequence of THULICA AB 's position in the aspect of ecologically adequate products, the manager is since 1986 appointed as advisor to the Swedish government and United Nations (FAO) in the sector of natural hard fibres.

The growing international interest for natural fibres is clearly shown by the fact that amongst other UN-organisations WTO (ITC-UNCTAD/GATT) and SIDA (SWEDECORP), the Swedish aid organisation, have initiated a number of projects supporting production and marketing of products. Forthcoming event is a FAO-proposed International Year of Natural Fibres (IYNF) 2009 .